Aktivitetet e projektit

Rrjetet komunitare dhe bashkitë - sfidat e bashkëpunimit dhe advokimit

Rrjetet komunitare dhe bashkitë - sfidat e bashkëpunimit dhe advokimit

Nga Takim Përmbyllës i projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me temë “RRJETET KOMUNITARE dhe BASHKITË - SFIDAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMIT”
 
Në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në bashkëpunim me organizatat partnere Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”-Kukës; Klubi Ekologjik – Lezhë; Horizont EU – Lushnje, u organizua takimin përmbyllës, me temë “RRJETET KOMUNITARE Dhe BASHKITË - SFIDAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMIT”
 
Projekti synoi të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar; të nxisë rrjetëzime kombëtare dhe lokale aktive të OSHC-ve për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal, të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. Projekti mori në konsideratë 3 zona të zbatimit të tij: Bashkinë Has, Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Divjakë në territoret e të cilëve ka shtrirje të ndjeshme të zonave me vlera natyrore dhe të pasura me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komunitetet.
 
Takimi kishte për qëllim të informojë pjesëmarrësit me punën e realizuar në kuadër të zbatimit të projektit, përvojat e rrjeteve të OSHC-ve lokale që kanë realizuar aktivitete advokuese/lobuese dhe të monitorimit mjedisor, duke adresuar problemet mjedisore në institucionet përgjegjëse lokale, përmes bashkëpunimeve të ngushta midis tyre.
 
Pjesëmarrësit diskutuan midis tyre për mënyrat e aktivizimit të OSHC-ve në këto rrjete, lidhjen e fushatave advokuese me mediat, si dhe me mënyrat e lehtësimit të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe pjesëmarrës me gjithpërfshirje jo vetëm të tyre, por dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë dhe të konkludojnë së bashku për rekomandimet e frytshme që rrjetet lokale duhet të kenë në fokus për mirëfunksionimin e këtyre rrjeteve si një bashkëpunëtor me vlera, zë i komunitetit dhe forcë lëvizëse për ta.
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
Image