Publikime

Publikime

 

Udhëzues për legjislacionin mjedisor, metodologjinë watch-dog dhe strategjinë e advokimit në mbështetje të planit lokal të veprimit në mjedis

- Metodologji për vlerësimin, analizimin dhe prioritirizimin e problematikave në mjedis dhe në burimet natyrore lokale

- Plani lokal i veprimit në mjedis 2022-2027

- Raporti i vlerësimit të problematikave mjedisore të territorit të Bshkisë së Lezhës

- Raporti i vlerësimit të problemetikave mjedisore të territorit të Bashkisë Divjakë

- Raporti i vlerësimit të problematikave mjedisore të territorit të Bashkisë Has

Programi i monitorimit Watch-Dog dhe strategjia e advokimit

Paketa informuese mbi përgjegjësitë e pushtetit vendor dhe të drejtat e publikut për transparencën dhe pjesëmarrje në vendimmarrje

Metodologji mbikëqyrëse/vlerësuese (watchdog) mjedisore dhe për burimet natyrore në kuadrin e qeverisjes lokale

Doracak për ndikimin në politikat e ruajtjes së natyrës përmes advokim-lobimit efektiv

Rritja e njohurive të OMShC-ve mbi legjislacionin kombëtar, përgjegjësitë dhe detyrimet për zbatimin e tij në fushen e ruajtjes së mjedisit dhe burimeve natyrore

Fletepalosje - Projekti

- Ditari_Natyrës_nr.117_-_Shkurt_2023

Ditari_Natyrës_nr.116_-_Janar_2023

Ditari_Natyrës_nr.115_-_Dhjetor_2022

Ditari_Natyrës_nr.114_-_Nëntor_2022

Ditari_Natyrës_nr.112_-_Shtator_2022

Ditari_Natyrës_nr.111_-_Gusht_2022

Ditari_Natyrës_nr.109_-_Qershor_2022

Ditari_Natyrës_nr.108_-_Maj_2022

Ditari_Natyrës_nr.107_-_Prill_2022

Ditari_Natyrës_nr.106_-_Mars_2022

Ditari_Natyrës_nr.103_-_Dhjetor_2021

Ditari_Natyrës_nr.102_-_Nëntor_2021